Pravidla a podmínky soutěže o iPhone 15 a další ceny v celkové hodnotě 60 000 Kč

1. Název soutěže – Vyhrajte iPhone 15 a další ceny za 60 000 Kč

2. Organizátor soutěže

BO! reality a finance s.r.o.
Husova 406, 739 61 Třinec, Staré Město
IČ: 03739741, DIČ: CZ03739741
Spisová značka C61195, Krajský soud v Ostravě

3. Místo a doba trvání

Soutěž probíhá na území celé České republiky a probíhá od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024.

4. Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv plně svéprávná fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“), která ve stanoveném termínu uzavře s organizátorem soutěže Výhradní zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen "Smlouva") na nejméně 6 měsíců, jejímž předmětem bude buď zprostředkování prodeje nemovité věci (a to bytové jednotky, domu, pozemku, chaty nebo chalupy), nebo zprostředkování převodu podílu v bytovém družstvu, tj. převodu družstevního podílu (družstevního bytu). Každé uzavřené Smlouvě je v systému organizátora přiděleno jedinečné číslo zakázky.

Do slosování budou zařazení Soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky účasti v soutěži v uvedené době trvání soutěže a byli přihlášení skrze realitního makléře BO! reality a finance, případně skrze registrační formulář na webových stránkách www.boreality.cz/soutez

Rozhodným momentem pro splnění podmínek účasti v soutěži je datum podpisu Smlouvy Soutěžícím.

Uzavřená Smlouva musí být v době vyhodnocení a losování soutěže (15. 5. 2024) stále aktivní a nesmí být ve výpovědi.

5. Výhry, způsob výběru výherce, vyhlášení vítězů, předání cen

Deset vylosovaných výherců obdrží věcnou cenu (dále jen „Výhra“) dle popisu níže.

1. Apple iPhone 15 128GB (barva dle výběru výherce a dostupnosti)

2. Apple iPad 10.9“ 256GB WiFi Cellular 2022 (barva a velikost dle výběru výherce a dostupnosti)

3. Apple Watch Series 9 (45mm nebo 41mm – barva a velikost dle výběru výherce a dostupnosti)

4. Apple AirPods (3. generace) s nabíjecím pouzdrem Lightning

5. Apple AirTag

6. Apple AirTag

7. BO! balíček

8. BO! balíček

9. BO! balíček

10. BO! balíček

Zmocněnec organizátora vylosuje za přítomnosti dalších dvou osob, prostřednictvím aplikace, která náhodně vybere čísla Smluv (čísla zakázky) ze Smluv všech těch Soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, postupně 10 Soutěžících (tito vylosovaní Soutěžící jsou dále označováni jako „Výherci“). Losování bude probíhat od 10. místa po 1. místo, tedy v pořadí 1. vylosovaný Výherce získá 10. výhru, v pořadí 2. výherce získá 9.výhru atd. Takto proběhne losování až do 10. Výherce, který získá 1. Výhru. Losování bude probíhat 6. 5. 2024.

V případě, že je předmět Smlouvy v podílovém spoluvlastnictví více osob nebo ve společném jmění manželů, vzniká, při splnění výše uvedených podmínek, v rámci jedné Smlouvy (zakázky) nárok pouze na jednu Výhru, nikoliv na Výhru pro každého ze spoluvlastníků či manželů. Výhru získává Soutěžící, který byl uveden v registračním formuláři k soutěži a musí být zároveň jedním ze spolumajitelů prodávané nemovitosti.

Výherci budou o Výhře informováni telefonicky, prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené ve Smlouvě a dále pak na e-mail uvedený ve Smlouvě.

Pokud Výherce do 5 pracovních dní ode dne odeslání informaci o Výhře nepotvrdí přijetí, nebo pokud Výherce Výhru ve stejné lhůtě odmítne, nárok Výherce na Výhru zaniká a Výhra propadne ve prospěch organizátora.

V případě přijetí Výhry bude prostřednictvím telefonického hovoru Výherce informován o Výhře, způsobu jejího předání a dalším postupu.

6. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, jakými jsou jméno, příjmení, adresa a e-mail, se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených ve Smlouvě.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů organizátorem jsou dostupné na webu www.boreality.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoliv žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů nebo využití práv, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů.

Organizátor je oprávněn po Výherci požadovat pořízení propagační dokumentace formou fotografií, videa, video rozhovoru nebo rozhovoru ve formě psaného textu.

7. Závěrečná ustanovení

Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.

Na účast v soutěži ani Výhru nevzniká Soutěžícímu právní nárok. Na Výhru není právní nárok. Je vyloučeno poskytnutí Výherci namísto Výhry plnění v penězích.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru jinou věcí obdobného typu.

Nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku.

V případě podezření na nekalé jednání si organizátor vyhrazuje právo účastníka vyloučit.

Zapojením se do soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a podmínkami.