Pravidla a podmínky soutěže o iPhone 15

1. Název soutěže

Prodej s námi nemovitost, BO! můžeš vyhrát iPhone 15

2. Organizátor veřejné soutěže

BO! reality a finance s.r.o.
Husova 406, 739 61 Třinec, Staré Město
IČ: 03739741, DIČ: CZ 03739741
Spisová značka C 61195, Krajský soud v Ostravě

3. Místo a doba trvání

Soutěž probíhá na území celé České republiky a probíhá od 01.10.2023 do 10.12.2023.

4. Podmínky účasti

Do soutěže se můžete zaregistrovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách boreality.cz nebo prostřednictvím makléře BO! reality & finance.

Musí být také splněny následující podmínky.

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv plně svéprávná fyzická osoba (dále též „Soutěžící“), která ve stanoveném termínu uzavře s organizátorem soutěže Výhradní zprostředkovatelskou smlouvu na nejméně 6 měsíců, ve věci prodeje bytu, domu, pozemku, chaty, chalupy (dále jen „Smlouva“).

Do slosování budou zařazení Soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky účasti v soutěži v uvedené době trvání soutěže.

Rozhodným momentem pro splnění podmínek účasti v soutěži je datum podpisu Smlouvy Soutěžícím.

5. Výhry, způsob výběru výherce, vyhlášení vítězů, předání cen

Deset vylosovaných výherců obdrží věcnou cenu (dále též „Výhra“) dle popisu níže.

  • 1. výhra: iPhone 15, 128 GB
  • 2. – 10. výhra: BOžský balíček

Zaměstnanec organizátora prostřednictvím aplikace, která náhodně vybere čísla Smluv (čísla zakázky) ze Smluv všech těch Soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, vylosuje za přítomnosti dalších dvou zaměstnanců organizátora postupně deset Soutěžících (tito vylosovaní Soutěžící jsou dále označováni jako „Výherci“). V pořadí první až devátý vylosovaný Výherce získá 2-10. výhru (BOžský balíček), v pořadí desátý vylosovaný Výherce obdrží 1. výhru (iPhone 15, 128 GB). Losování bude probíhat 12.12.2023.

Výherci budou o Výhře informování telefonicky na telefonní číslo uvedené ve Smlouvě. Organizátor uskuteční celkem tři pokusy o telefonický kontakt s Výhercem po dobu 3 dnů, tj. od 12.12.2023 do 14.12.2023. Prostřednictvím telefonického hovoru bude Výherce informován o Výhře, způsobu jejího předání a dalším postupu.

V případě, že se organizátorovi soutěže nepodaří spojit s Výhercem ve výše uvedené lhůtě dle podmínek uvedených výše, nárok Výherce na Výhru zaniká a Výhra propadne ve prospěch organizátora.

Po ověření totožnosti Výherce dle dokladu totožnosti v sídle organizátora (nebo na jedné z poboček organizátora) bude organizátorem sepsán předávací protokol a Výherce obdrží Výhru. Předání věcné Výhry je možné uskutečnit pouze na adrese sídla organizátora nebo na adrese jedné z poboček v termínu od 15.12.2023 do  21.12.2023 vždy během pracovních dnů v průběhu pracovní doby od 09 – 15 hodiny. Pokud Výhra nebude Výhercem v termínu vyzvednuta, nárok na Výhru zaniká a propadne ve prospěch organizátora.  

6. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jako je jméno, příjmení, adresa, e-mail se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených ve smlouvě.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů organizátorem jsou dostupné na webu boreality.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoliv žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů nebo využití práv, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.

Na účast v soutěži ani Výhru nevzniká Soutěžícímu právní nárok. Je vyloučeno poskytnutí Výherci namísto Výhry plnění v penězích.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru jinou věcí obdobného typu.

Zapojením se do soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a podmínkami.